Reklamace

V případě poruchy produktu zakoupeného v našem internetovém obchodě je tu pro Vás naše reklamační oddělení.

Záruční lhůta je 24 měsíců od data převzetí zboží spotřebitelem. V případě používaných telefonů nebo tabletů je to ze zákona 12 měsíců, případně jinak - pokud je součástí balení telefonu jiný než náš záruční list, avšak nebude kratší než zákonem stanovená záruka pro používané telefony.

Při uplatnění záruky je kupující povinen předložit platný záruční list nebo doklad o koupi. Kupující si uplatňuje záruku v servisním středisku, nebo u prodejce. V případě závady, která se projeví před prodejem (při předvádění, zkoušení) nebo v případě 3 stejných opakovaných závad nebo 4 různých závad uznaných servisem má zákazník právo na výměnu, pokud byly dodrženy výše uvedené záruční podmínky.

Záruční list musí obsahovat:

 • typ výrobku + výrobní číslo (IMEI)
 • potvrzení prodeje (datum prodeje, razítko, podpis a adresa prodejce)

Záruka pozbývá platnosti:

 • pokud je záruční list neúplný nebo neoprávněně změněn
 • pokud typ výrobku nebo výrobní číslo bylo změněno nebo údaje o výrobním čísle na zařízení použitím nejsou čitelné
 • pokud neoprávněná osoba pozměnila údaje v záručním listě
 • při nedodržení správného způsobu používání a údržby výrobku uvedeného v uživatelské příručce
 • pokud byl do zařízení převeden neodborný nebo neoprávněný zásah
 • pokud se jedná o mechanické poškození způsobené uživatelem
 • pokud byla závada způsobena cizími látkami, které vnikly do zařízení
 • pokud závadu způsobil uživatel skladováním nebo provozováním zařízení v nevhodném prostředí (vlhké, prašné, chemicky agresivní prostředí)
 • pokud bylo zařízení připojeno na jiné než předepsané síťová zařízení

Záruka pre firmy a podnikateľov:

platí podle obchodního zákoníku, 12 měsíců.

Jak postupovat při reklamaci:

Pokud Vaše zboží jeví známky poruchy vzniklé bez Vašeho zavinění nebo jakýchkoliv výše uvedených vlivů, vyplňte následující reklamační formulář, případně nás kontaktujte na telefonním čísle +421 949 721 472 nebo na e-mailové adrese info@justmobile.cz

Reklamace musí být podle zákona vyřízena do 30 kalendářních dnů od jejího uplatnění. V případě, že závada nebude uznána jako záruční, budeme Vás informovat o možnosti placené opravy. V případě, že jste si vědom toho, že na poruchu na telefonu se záruka nevztahuje, neváhejte nás i tak kontaktovat, nabízíme Vám možnost opravy za bezkonkurenční ceny.

Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě. Za den uplatnění reklamace se považuje den jejího doručení prodávajícímu. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o vyřízení reklamace bude zasláno písemně. Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí reklamaci prodávající ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí být delší než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30 denní lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná částka za zboží nebo má právo na výměnu zboží za nové.

Práva kupujícího při uplatňování reklamace:

a. při odstranitelné chybě má kupující právo, aby ta byla odstraněna bezplatně, řádně a včas. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající. Kupující může požadovat namísto o opravy vady (opravy) výměnu chybné věci za bezvadnou, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost chyby,
b. při výskytu neodstranitelné chyby, která brání řádnému užívání věci na daný účel, má kupující právo buď na výměnu věci nebo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz).
c. reklamace se považuje za vyřízenou, pokud skončí reklamační řízení předáním reklamovaného zboží, jeho výměnou nebo vrácením kupní ceny zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.